REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STAROPOLANKA.PL., KTÓREGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w 57-320 Polanica-Zdrój ul. Zdrojowa 39, dalej Spółką.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych Pani Ewelina Bil, nr tel. 74 86 80 220 adres e-mail: odo@uzdrowiska -klodzkie.pl, adres do korespondencji: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU ul. Zdrojowa 39 57-320 Polanica-Zdrój.

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.staropolanka.pl są Uzdrowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU, ul. Zdrojowa 39, Polanica-Zdrój, 57-320, KRS 0000110987, REGON 000288337, NIP 8830001702, BDO 000033684

Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet.

Językiem zawarcia umowy jest język polski.

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

CENY

Ceny towarów, prezentowanych na stronach Sklepu, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub dokonywania w nich zmian.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia odbywa się przez stronę Sklepu www.sklep.staropolanka.pl.W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu zapłaty za towar, wskazuje adres dostawy, adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura (na osobę prywatną paragon bądź firmę) przesyłana drogą mailową po otrzymaniu przez Sklep informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta.
W przypadku płatności zwykłym przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.

ZMIANA ZAMÓWIENIA

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@staropolanka.pl. Zmiany w zamówieniu muszą być potwierdzone przez Klienta e-mail/em.

ZAWARCIE UMOWY

Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie www.sklep.staropolanka.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy (zał. 1). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym tzn. bez śladów użycia, do sklepu firmowego (wraz z załączoną wydrukowaną fakturą). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wyrażenia woli odstąpienia od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwróci pieniądze za odesłany towar nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

DANE TELEADRESOWE SKLEPU

Uzdrowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU,
ul. Zdrojowa 39,
57-320 Polanica-Zdrój,
TEL. 510 160 792

KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt przesyłki podawany jest wraz z kosztem zamówienia w formularzu zamówienia na stronie Sklepu. Paczki przesyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczty Polskiej.

Koszt przesyłki jest zależny od wagi opakowania:
do 30 kg – 15 zł + VAT
do 60 kg – 30zł + VAT
do 90 kg – 45zł + VAT

Sklep automatycznie zlicza wagę przesyłki i uzupełnia kwotę zamówienia o koszt przesyłki na podstawie produktów wybranych przez klienta.

FORMY PŁATNOŚCI

– przelew bankowy bezpośrednio na konto Sklepu

Wpłat za pomocą przelewu bankowego należy dokonywać na konto:
Uzdrowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU,
ul. Zdrojowa 39, Polanica-Zdrój,
57-320,
KRS 0000110987,
REGON 000288337,
NIP 8830001702 BDO 000033684
Nr rachunku: 59 1050 1575 1000 0090 3124 5278

W tytule prosimy wpisać numer zamówienia i nazwisko zamawiającego z potwierdzenia otrzymanego e-mailem.

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, liczone od dnia otrzymania zapłaty za zamówiony towar – warunkiem jest dostępność w Sklepie wszystkich zamówionych towarów. W przypadku braku możliwości przygotowania zamówienia do wysyłki, we wskazanym terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Sklep dostarczy Klientowi produkty zgodne ze złożonym zamówieniem. Sklep nie dostarcza niezamówionych produktów wymagających dodatkowej zapłaty.
Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju.
Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do czwartku. Przewidywany czas dostawy na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

WYMIANA TOWARÓW

Sklep dokona wymiany zamówionych towarów w przypadku gdy:
a) zostały one uszkodzone lub zaistniał ich ubytek w czasie transportu ze Sklepu do Klienta. Prosimy powiadomić nas niezwłocznie o takim fakcie za pośrednictwem wszelkich możliwych środków kontaktu. Jeśli to możliwe prosimy o zrobienie zdjęć i opisanie uszkodzeń bądź ubytków. Warunkiem wymiany jest spisanie protokołu zniszczenia paczki w obecności kuriera.
b) produkt jest niezgodny z zamówieniem składanym przez Klienta.

REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu z dołączoną fakturą oraz pismem reklamacyjnym opisującym czego dotyczy reklamacja. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

DANE OSOBOWE

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.staropolanka.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu.
Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta klienta niezbędne są w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania.

Klient ma ograniczone prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Sklepie. Klient nie może kopiować i powielać informacji zawartych na witrynie http://www.staropolanka.pl W celu wykorzystania jakichkolwiek elementów zawartych w Sklepie Klient ma obowiązek skontaktowania się z właścicielem Sklepu.

Wszelkie zmiany, do regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin nie dotyczy Umów zawartych przed dniem jego wejścia w życie. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20-01-2020

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy.
Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

Back to Top
Produkt został dodany do koszyka