fbpx

O nas

Klauzula informacyjna dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane od osób, których dane dotyczą.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS: 0000110987zwane dalej Spółką;
osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1);
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– sporządzania i realizacji umów, porozumień, ofert

– odbioru i wysyłki korespondencji,

-prowadzenia korespondencji i realizacji czynności związanych z obsługą klienta (kontakt telefoniczny, mailowy, bezpośredni) np. w celu rozpatrzenia reklamacji, odbioru nagród,

– wprowadzania zamówień i wystawiana faktur.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na spółce, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, porozumień, ofert i innych czynności związanych z obsługą klienta, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5) Państwa dane osobowe:

-mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Spółki oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, porozumień, ofert, wszelkich czynności związanych z obsługa klienta oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

7) Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8) Posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji umowy i wymogiem ustawy w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.

Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe zostały pozyskane w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS: 0000110987 zwane dalej Spółką;
osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1);
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– sporządzania i realizacji umów, porozumień, ofert

– odbioru i wysyłki korespondencji,

-prowadzenia korespondencji i realizacji czynności związanych z obsługą klienta (kontakt telefoniczny, mailowy, bezpośredni) np. w celu rozpatrzenia reklamacji, odbioru nagród,

– wprowadzania zamówień i wystawiana faktur

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: : wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na spółce, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, porozumień, ofert i innych czynności związanych z obsługą klienta, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5) Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL,NIP, adres zamieszkania, korespondencyjny, nr telefonu, e-mail, wizerunek.

6) Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Spółki oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, porozumień ofert, wszelkich czynności związanych z obsługa klienta oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

8) Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9) Posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Państwa dane osobowe Spółka pozyskała od: z oświadczeń, formularzy, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Bazy Internetowej Regon, strony internetowej Ministerstwa Finansów.

12) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.