fbpx

Aktualności

04-09-2019

Klauzula informacyjna dla osób, od których dane osobowe zostały zebrane od osób, których dane dotyczą.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej: RODO informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych są Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju (57-320), ul. Zdrojowa 39, KRS: 0000110987zwane dalej Spółką;
  • osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – nr tel. (74) 86 80 220; adres e-mail: odo@uzdrowiska-klodzkie.pl, adres do korespondencji jak w pkt. 1);
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– sporządzania i realizacji umów, porozumień, ofert

– odbioru i wysyłki korespondencji,

-prowadzenia korespondencji i realizacji czynności związanych z obsługą klienta (kontakt    telefoniczny, mailowy, bezpośredni) np. w celu rozpatrzenia reklamacji, odbioru nagród,

– wprowadzania zamówień i wystawiana faktur.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na spółce, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, porozumień, ofert i innych czynności związanych z obsługą klienta, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5) Państwa dane osobowe:

-mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze    Spółką    lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Spółki oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, porozumień, ofert, wszelkich czynności związanych z obsługa klienta oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

7) Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8) Posiadają Państwo prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Podanie przez Państwa wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacji umowy i wymogiem ustawy w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na spółce.

Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.