Aktualności

10-05-2018

Regulamin KONKURSU Tylko dla Konsumentów Sieci KAUFLAND ,,Wybieram WIELKĄ Pieniawę bo…… ”

dla produktów marki STAROPOLANKA (dostępnych w sieci Kaufland)

Regulamin konkursu dla konsumentów
1. Organizatorem Konkursu są Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy – Zdroju (dalej: Organizator).


2. Celem konkursu jest zwiększenie i wsparcie sprzedaży produktów marki Staropolanka w sieci Kaufland oraz zwiększenie świadomości konsumentów na temat marki Staropolanka.


3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 10.05.2018 do dnia 10.06.2018 (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Po zakończeniu Konkursu nastąpi wyłonienie laureatów 11.06.18 oraz ogłoszenie na FB 14.06.2018 (www.facebook.com/Staropolanka2000 ).


4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia oraz spełniają wszystkie warunki w nim określone i są Konsumentami Kauflandu w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: Uczestnicy). W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora i Kauflandu, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


5. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
a. w czasie jego trwania kupić w sklepie Kaufland dowolne wody marki Staropolanka (Staropolanka 2000 1,5l gaz/lgaz ; Staropolanka 2000 0,5l lgaz ; Staropolanka 1,5l gaz/ngaz/lgaz ; Wielka Pieniawa 0,33l; Wielka Pieniawa 1,5l) na minimalną kwotę 15 zł.
b. zachować paragon i w przypadku wygranej przesłać scan na maila: malgorzata.weszka@staropolanka.pl.
c. wejść na fanpage Staropolanka na portalu Facebooka i dokończyć hasło: ,,Wybieram WIELKĄ Pieniawę bo…… ” w terminie 10.05-10.06.2018


6. Organizator powoła Komisję Konkursową, która w dniu 11.06.2018 spośród nadesłanych HASEŁ wyłoni 10 najlepszych i nagrodzi je nagrodą w postaci:
Vouchera na pobyt dla 2 osób w Uzdrowiskach Kłodzkich w pakiecie określonym jako: ,,SPA Romeo i Julia” w obiekcie Mała Pieniawa w Polanicy – Zdroju o wartości 1.300 zł brutto.
Łączna ilość nagród – 10 voucherów 2 os.
W ramach 2 os. Vouchera: pakietu SPA Romeo i Julia Organizator zapewnia dla każdej z osób:
a. Zakwaterowanie: Mała Pieniawa w Polanicy – Zdroju w terminach ustalonych indywidulanie przez zwycięzcę z Biurem Obsługi Klienta w Polanicy (termin jest uzależniony od wolnych miejsc):
b. Czas trwania pobytu: 3 dni (2 noclegi).
c. Wyżywienie: w dniu przyjazdu kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie, w pozostałe
dni 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.
d. Pakiet rekreacyjny Julia dla Niej, obejmujący:
- Orange/ SHEA Energy Body Treatment - Masaż całościowy organicznym olejkiem Shea, Kapitol Orange (100% naturalny olejek),
- możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu, saun oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczeń godzinowych,
- dodatkowy zabieg GRATIS – gimnastyka poranna (organizowana od poniedziałku do piątku, nie podlegająca wymianie na inny zabieg).
e. Pakiet rekreacyjny Romeo dla Niego, obejmujący:
- masaż relaksacyjny częściowy (30 min.),
- rewitalizująca maska algowa na twarz,
- możliwość nieograniczonego czasem korzystania z basenu, saun oraz Słonecznego Fit Centrum od poniedziałku do soboty w godzinach 15.00-21.00, w niedzielę i święta bez ograniczeń godzinowych,
- dodatkowy zabieg GRATIS – gimnastyka poranna (organizowana od poniedziałku do piątku, nie podlegająca wymianie na inny zabieg).
f. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na FB Staropolanki w dniu 14.06.2018 (www.facebook.com/Staropolanka2000)


7. Organizator wyśle Vouchery na adres zwycięzcy. Warunkiem wysłania/odbioru vouchera jest okazanie Organizatorowi paragonu, o którym mowa w pkt 5 Regulaminu. Okazanie może nastąpić przez przesłanie skanu na adres malgorzata.weszka@staropolanka.pl.


8. Zwycięzcy nagród zobowiązani są do zapłaty Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, przed przekazaniem nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, odprowadzi należny od wygranej podatek dochodowy, o którym mowa wyżej, do właściwego urzędu skarbowego.
a. Zwycięzca przed otrzymaniem Vouchera wypełni i odeśle Organizatorowi dokumenty dotyczące jego danych


9. Wszystkie nagrody wysłane zostaną do zwycięzców w terminie 4 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu kurierem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru, po otrzymaniu informacji o zapłaconym 10% podatku i przesłaniu wszystkich dokumentów jw.


10. Konkurs będzie ogłoszony również w gazetce sieci Kaufland w terminie 10.05-17.05.2018


11. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników/ zwycięzców konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb konkursu ,,Wybieram WIELKĄ Pieniawę bo……


12. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia i przedłużenia czasu trwania konkursu, zmiany zasad w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.


13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani żądania ekwiwalentu pieniężnego.


14. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem: email: malgorzata.weszka@staropolanka.pl, tel. 074 86 80 321 , 748680 380(Marketing Staropolanka).


15. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową’, „zakładem wzajemnym”, ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych /dz. u. nr 68, poz. 341 z późn. zm./


16. Udział w konkursie jest dobrowolny, a biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.